Phần mềm cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu chí khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng... Giúp nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

Tính năng quản lý mua hàng:

- Lập và theo dõi, kiểm soát kế hoạch mua hàng theo từng kỳ, từng bộ phận, dự án,…

- Lập và thực hiện quy trình phê duyệt đề nghị mua. Lập phiếu đề nghị chào giá gửi nhà cung cấp. Cập nhật, tự động so sánh và lựa chọn báo giá của nhà cung cấp.

- Lập và in đơn hàng mua, phiếu nhập mua, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ, phiếu chi trả nhà cung cấp, bù trừ công nợ, thanh toán tạm ứng.

- Kiểm duyệt phiếu qua các trạng thái (Lập chờ duyệt, duyệt chờ hoàn thiện, nhập kho chưa hạch toán, đã hoàn thiện, đã khóa).

- Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng/hợp đồng. Tiến độ nhập hàng, tiến độ thanh toán công nợ từng hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp. Theo dõi tiền trả trước, tuổi nợ của các hóa đơn và lô hàng mua.

- Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên…)

- Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu thức (Nhà cung cấp, nhân viên mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, mặt hàng, đơn hàng…). Đánh giá chất lượng nhà cung cấp theo nhiều chỉ tiêu như thời gian giao hàng, chất lượng hàng hóa,…

- In báo cáo mua hàng: Báo cáo chi tiết mua. Sổ nhật ký mua hàng. Báo cáo tổng hợp nhập mua. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

- In báo cáo công nợ mua: Bảng đối chiếu công nợ, Tổng hợp phát sinh công nợ mua, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán (tuổi nợ), Tổng hợp phát sinh công nợ theo công trình…

- In báo cáo quản trị: Theo dõi đơn hàng, Bảng kê / Báo cáo tổng hợp đơn hàng/hợp đồng, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao hàng theo đơn hàng mua / hợp đồng mua…

Danh sách phiếu đặt hàng nhà cung cấp

Danh sách phiếu mua hàng (duyệt/ sửa/ xóa)

Thông tin phiếu mua hàng nhà cung cấp

Thống kê công nợ nhà cung cấp

Quản lý giao hàng

Ứng dụng phần mềm sản xuất may mặc Mekong Soft, doanh nghiệp bạn có thể quản lý quá trình mua hàng cũng như sản xuất được tốt hơn, hiện đại hơn với các tiện ích tốt nhất được xây dựng riêng cho ngành công nghiệp may mặc.

Xem ngay:

PHẦN MỀM SẢN XUẤT MAY MẶC

Liên hệ để được tư vấn demo sản phẩm:

1900571232